Algemeen
De belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als een “culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI)”

Naam
Stichting Nijmegen Blijft in Beeld
Het RSIN van
fiscaal nummer  R0069.41.576

Contactgegevens
Arsenaalpoort 14
6511 PN Nijmegen
Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden
De heer JGMM Rosendaal, voorzitter
De heer JGM Schreurs, secretaris
De heer HC Begheyn, penningmeester
Mevrouw IA Martin-van Heerd, bestuurslid

Beleidsplan
Meerjarenplan 2015-2018

Beloningsbeleid
Het bestuur geniet geen beloning. Door het bestuur gemaakte kosten worden vergoed.

Doelstelling
Het verwerven van historisch beeldmateriaal over Nijmegen en dingen in de ruimste zin daarmee verband houden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie:
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019

Financieel verantwoording
Zie jaarverslag